Предизборна платформа на Коалиция АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21

АБВ и Движение 21 създадохме коалиция, за да обединим усилия в изработването на алтернатива за хората, желаещи промяна не само в управлението и в институциите, но и на отношенията в обществото.

Ние не можем да приемем факта, че с лозунги за справедливост и солидарност през последните 27 години у нас бе изградено едно несправедливо и несолидарно общество.

Не приемаме, че България е една по-несвободна страна по отношение на свободата на словото и медиите, отколкото преди четвърт век.

Не приемаме разрухата в образованието и здравеопазването!

Движени от енергията на новите поколения, се стремим да вложим знания и опит в създаването на солидна, бореща се срещу експлоатацията, неравенството и нарастващите социални разделения политическа сила, способна да провежда реални реформи, да участва ефективно в законодателната власт и в управлението на страната. Способни сме да наложим разумна, прагматична и изпълнима алтернатива на популизма, демагогията, празните обещания и откровените лъжи.

 

Нашите приоритети са:

✓ борбата с бедността и експлоатацията, намаляване на социалните неравенства;

✓ образование, наука, култура и здравеопазване;

✓ върховенство на закона и ефективно правосъдие;

✓ свобода и справедливост в икономиката, устойчиво развитие;

✓ сигурност за гражданите, укрепване на държавността.

 

ТРУД И СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО

Коалиция АБВ – Движение 21 ще се бори за коренна промяна в политиката на пазара на труда и социално-икономическата сфера. Искаме да няма работещи бедни, искаме сигурност срещу социално изключване, искаме нови достойни трудови отношения за всички. Искаме интеграция вместо създаване на гета. Трудът трябва да бъде достойно и мотивиращо заплатен, социално осигурен и демократично контролиран.

Нашата програма иска да осъществи коренна промяна към едно солидарно общество и да постави край на неолибералната икономическа и социална политика, но без показен популизъм и неизпълними обещания, а съобразено с обективните реалности и международните зависимости, в които сме включени. Модернизирането на политиката на доходите и на данъчната политика е един от основните инструменти за това.

Ние предлагаме:

 • Увеличаване на минималната работна заплата на 700 лв. в рамките на 4 години.

- повишение от 11% на година – реалистичен и постижим темп, сходен с този от последните 2 г. Същевременно договаряне на устойчив механизъм от критерии за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в дългосрочен план, включващи производителността на труда, инфлацията, растежа на БВП и др.;

- временен данъчен кредит от 5 000 лева годишно за малките фирми с до 5 работници, за да бъде поносимо увеличението на МРЗ;

- диференцирана работна заплата за висшисти – по-висока с 30% от МРЗ, ако заемат позиция, изискваща висше образование.

 • Прогресивно подоходно облагане.

- премахване на плоския данък за физически лица и въвеждане на прогресивно подоходно облагане, с необлагаем минимум, равен на МРЗ, плавна тристепенна скала и максимална пределна ставка от 20%.

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВОТО
 • Въвеждане на семейно подоходно облагане;
 • Изравняване на стойността на обезщетенията за майчинство за втората година с текущия размер на минималната работна заплата;
 • Изплащане на пълния размер на обезщетенията за майчинство на жените, които се връщат на работа по всяко време - от първата до края на втората година;
 • Безплатни ясли и детски градини за всички деца.
 • Мотивиране на бизнеса за създаване на работна обстановка, благоприятстваща родителството.

 

НАШИТЕ РОДИТЕЛИ

ДОБРИ И ДОСТОЙНИ ПЕНСИИ ЗА ВСИЧКИ

Много пенсионери живеят в крайна бедност. За нас е недопустимо държавата да изоставя по такъв начин хората, които десетилетия наред са се трудили за страната си. Ще работим за чувствително увеличаване на пенсиите за прослужен стаж и възраст. Заедно с тях трябва да се увеличават и социалните плащания, включително минималната пенсия.

В този смисъл ще настояваме за:

 • Преизчисляване на всички пенсии за стаж и възраст към осъвременен осигурителен доход (към 2016 г.):

- увеличаване на коефициента за година стаж на новоотпуснатите пенсии до 1.3;

- разпределяне поравно на разходите за увеличаване на пенсиите между пенсионно-осигурителните вноски и субсидията от страна на държавния бюджет.

 • Увеличаване на тавана на пенсиите до 1 600 лв. за 4 години.
 • Увеличаване на максималния осигурителен доход до 4 000 лв. за 4 години.

 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

Ще работим образованието, науката и културата да бъдат наложени като национални приоритети. Делът на средствата в държавния бюджет за тези сектори трябва да бъде увеличен. Ролята на пазара в тях трябва да бъде рязко редуцирана. Учебните програми, практики и материалната база трябва да отчитат нуждите на трудовия пазар и приоритетите на националната икономика. Необходимо е да се подобрят условията на работа, заплащането и професионалната квалификация на преподавателите. Образованието трябва да развива творческо мислене и изразяване, включително и познаване на съвременната култура. За това е нужно и  модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната.

В този смисъл ще работим за:

 • Постепенно увеличаване на бюджетните средства за образование до 5% от БВП от сегашните - 3,6%.
 • Повишаване качеството на образованието:

- постъпателно увеличаване на учителските заплати, като минимум, с темпа на нарастване на МРЗ;

- по-високо заплащане на учители в изоставащи и/или трудно достъпни региони;

- възстановяване на средното професионално образование;

- развитие на дуалното и възраждане на другите форми на професионално обучение;

- радикални промени в ролята на училището в социализацията и възпитанието на младите поколения, като се имат предвид световните тенденции. Слагане край на опитите за идеологическо и манипулативно пренаписване на българската история.

 • Отмяна на публичното финансиране за частни училища.
 • Намаляване броя на отпадналите от училище деца:

- промяна във финансирането на училищата чрез диференциране на делегирани бюджети - една част ще отива за ученици, а друга за материална база и заплати, без двете да зависят една от друга;

- строг контрол върху посещаемостта в училище и увеличаване на санкциите при отпадане.

 • Обвързване на детските помощи с покриване на минимален образователен норматив, изработен по критерии на МОН.
  • Въвеждане на 6-месечна задължителна школа за придобиване на функционална грамотност и професионална квалификация, за мъже и жени без основно образование, навършили 18 години. Това ще бъде координирано с работодателските организации и съобразено с търсенето на пазара на труда у нас, на който все повече липсват и полуквалифицирани, и слабоквалифицирани кадри.

 

Висше образование: Обвързване на следването с нуждите на икономиката

 • Повишаване на качеството и достъпността на висшето образование:

- увеличаване на стипендиите за отличен успех;

- стимулиране на университетите, които развиват научна дейност, подготвят магистри и доктори;

- насърчаване на университетите да развиват иновативни екосистеми и да създават нови предприятия;

- промяна на модела “парите следват студента” и приоритетно финансиране на държавната поръчка за специалности, които са ключови в контекста на стратегията за дългосрочно икономическо развитие на страната;

- акцент на държавната поръчка във висшето образование към технически, приложни и математически специалности, като в същото време се създадат механизми за предотвратяване изтичането на човешки капитал от страната, каквото наблюдаваме в огромни размери днес;

- насърчаване партньорството с предприятия за предоставяне на стипендии за дефицитни специалности, стажове по време на следването, както и ангажимент за сключването на договор със студента за работа след завършване на образованието.

 

Наука:

 • Достигане на средствата за наука до 1% от БВП до 2020 г.
 • Създаване на фонд с начален капитал от 250 млн. лв. за разработка на иновации, като основен субект ще бъдат приложните институти на БАН и големите университети.
 • Създаване на условия за тясно взаимодействие между научните изследвания и нуждите на промишлеността и селското стопанство, чрез подкрепа на процеса от създаването на иновации до финалното му внедряване в производството.
 • Създаване на стимули и условия, за задържане и развитие на младото поколение научни работници, за превръщане на науката в атрактивно професионално поприще за младите хора.
 • Въвеждане на минимална стартова заплата за учени в БАН, два пъти по-висока от МРЗ.

 

Култура: Култура за всички

 • Нова стратегия за развитие на културата:

- с увеличаване средствата за култура да нарасне броя на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства;

- промяна в модела на финансиране на сценичните изкуства – от делегиран бюджет, към смесена система – фиксиран бюджет плюс делегиран - след обществени дискусии с участие на всички засегнати;

- изпълнение на разпоредбата на § 32 от Закона за хазарта за превеждане на целева субсидия за Национален фонд "Култура" от държавните такси за хазартни игри;

- промяна в Закона за радио и телевизия за определяне на квота за българска музика в българския ефир.

 

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Българската икономика трябва да придобие нова структура, за да може да осигурява адекватни ресурси за повишаване на стандарта на живот в България. Днес тя е „смачкана“ до производство и износ на суровини, евтини услуги.Ние ще работим за промяна в структурата на българската икономика в следващите 10-15 години. Това означава да се увеличи делът на фирмите, които имат потенциал да поддържат висока конкурентоспособност на международните пазари, да се достигне по-висок дял на производство на промишлени и високотехнологични стоки, с които да се осигури допълнителна добавена стойност и работни места в България.

 

За тази цел ние предлагаме:

 • Създаване на държавен фонд за иновации и високотехнологични експортни производства, с начален капитал от 1 млрд. лева и цел да бъдат привлечени още до 500 млн. лева средства от частния сектор. Той ще бъде управляван от Национална инвестиционна компания с професионално ръководство, назначено след международен конкурс, което ще работи под надзора на представителните организации на работодателите и синдикатите. Националната инвестиционна компания ще инвестира в стратегически бизнеси на принципа на публично-частното партньорство, придобивайки контролиращ дял в съответното предприятие. След укрепване на предприятието и постигането на определено равнище на конкурентоспособност, държавата постепенно ще продава дяловете си и ще оставя частния бизнес да поеме цялостен контрол.
 • Данъчни преференции за фирми, които инвестират в квалификацията на своите служители, във високотехнологични отрасли и в изостанали региони.
 • Въвеждане на нулева ставка за реинвестираната от фирмите печалба в дълготрайни производствени активи.
 • Вдигане на прага за регистрация на фирмите по ДДС от 50 000 на 100 000 лв.:

- облекчава дребния бизнес от административна тежест;

- намалява цените на някои стоки от първа необходимост;

- стимулира потреблението и икономическия растеж.

 • Равнопоставеност на фирмите при кандидатстване по европейски проекти и обществени поръчки.
 • Въвеждане на данък върху финансовите транзакции във формата, приет на ниво Европейски Съюз.
 • Комисия за преглед на провалените приватизационни сделки и концесии:

- създаване на независим експертен орган и Временна анкетна комисия в НС, които да проверят условията и ангажиментите, поети в приватизационните и концесионни договори и дали те са изпълнени.

 • Мораториум върху приватизацията и концесионирането на дейности/обекти, свързани с националната сигурност и естествени монополи (ВиК, топлофикации и т.н.).
  • Въвеждане на по-ниски ДДС ставки за лекарства, учебни помагала, бебешки храни.
  • По-висок ДДС за хазарта и луксозните стоки.
  • Създаване на единен държавен орган за администрирането на процедурите по големи обществени поръчки (за суми над 100 000 хил. лева):

- недопускане на фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични средства, държавно или общинско имущество;

- създаване на публичен регистър на всички фирми, включително медии, които получават финансиране от публични средства – български или чужди.

 • Модернизация и електронизация на публичните услуги, посредством въвеждане на действащо електронно правителство:

- незабавно въвеждане на широк набор електронни административни услуги и онлайн регистри;

реално въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в бизнес отношенията между държавата и фирмите, с цел съкращаване на ненужното забавяне в дейността им;

реално обвързване на цените на услугите, предоставяни от държавата, с тяхната себестойност;

- ускоряване на административната реформа, в това число съкращаване на дублиращи се и излишни централни и местни структури.

 • Рязко намаляване на огромния брой регулаторни режими – регистрационни, разрешителни и лицензионни.
 • Търсене на общоевропейски подход за ограничаване на възможностите за данъчно „бягство“ на капитал по посока на офшорни компании.
 • Енергийна сигурност и независимост:

- превръщане на България в енергиен център на Югоизточна Европа;

- реализация на големи енергийни проекти с активното участие на държавата при наличие на инвеститорски интерес;

- диверсификация на източниците на енергийни ресурси;

- повишаване на енергийната ефективност.

 

Транспортна политика:

 • Чувствително увеличаване на инвестициите в железопътния транспорт, с оглед обновяване и модернизиране на подвижния състав и инфраструктурата, включително чрез насочване на европейски средства.
  • Стимулиране на пътуванията с железопътен транспорт, включително намаляване на ДДС за билетите.
  • По-добро обвързване на железопътния с другите видове обществен транспорт.
  • Стимули за пренасочване на товарните потоци към ЖП транспорта.
  • Подобряване на пътната инфраструктура с особено внимание към:

- пътните съоръжения – мостове, тунели, виадукти;

- второкласната и третокласна пътна инфраструктура.

 • Въздушен транспорт – прекратяване на процедурите за концесиониране на летище София и лeтище Пловдив.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ

Съживяването на българското село е жизнено необходимо не поради носталгия, а поради заплаха за нашето съществуване. И понеже „лозето не иска молитва, а иска мотика“, ние ще работим за:

 • Стимулиране и възстановяване на кооперациите, които да се обединяват за общо производство, общи доставки и т.н., с оглед създаване конкурентоспособно българското селско стопанство.
 • Въвеждане на изискване определена част от добитата у нас земеделска продукция (след удовлетворяване на нуждите за местно потребление) да бъде преработвана в страната, което ще стимулира леката преработвателна промишленост и ще създаде заетост в изостанали региони.
 • Създаване на Фонд за земеделски кредит, който приоритетно да кредитира животновъдството и производството на български зеленчуци и плодове, с цел да се достигнат нивата, необходими за вътрешно потребление.
 • Възстановяване и развитие на традиционните производства и биоземеделието в селските райони - билкарство, етерични култури, пчеларство, бубарство и др.
 • Стимулиране на селско стопанство, свободно от ГМО.
 • Държавна подкрепа на интегрирането на българските производители в хранителните вериги и гарантирани инвестиции в преработката и пазарната реализация на земеделските производители.
 • Самостоятелно държавно горско ведомство и нова горска политика за устойчиво опазване и стопанисване на горите.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДА ВЪРНЕМ БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В 21 ВЕК!

Медицината не е търговска дейност, а социална наука. Следователно, социалната страна на здравеопазването трябва да е водеща при дефинирането на здравните стратегии и определянето на здравната система. Ние ще работим за:

 • Нов модел на здравна система, в който здравето не е стока, болниците не са търговци, а пациентите – обикновени потребители. Модел, който е:

- внимателно разработен, планиран като етапи и обезпечен финансово;

- приет с консенсус след предварително широко обсъждане с всички заинтересовани страни и подложен на обществено обсъждане;

- без шокови реформи и стрес за лекари и пациенти.

 

НЗОК

 • Запазване статута й на обществен фонд и спиране процеса на одържавяването й, така че да не допускаме отново национализиране на средства:

- запазване на договорното начало в дейността на НЗОК, като се работи при подписан Национален рамков договор със съсловните организации, а не при условията на диктат.

 • Увеличаване на средствата за дентална помощ и преразглеждане на здравно осигурените дентални услуги, особено за възрастни хора.

 

Доболнична помощ

 • Достъпност на първичната и специализирана доболнична помощ.
 • Поставяне на преден план на профилактичното начало.
 • Отпадане на лимитите за повечето видове дейност (консултации със специалист, рутинни изследвания).
 • Стимулиране обединението на отделни практики с оглед подобряване обслужването на пациентите и достъп до съвременна  апаратура.

 

Болнична помощ

 • Преобразуване на болниците от търговски дружества в специална категория юридически лица – лечебни заведения.
 • Държавата и общините да поемат режийните разходи, така че приходите от здравна каса или от други дейности да останат за преки болнични дейности и за модернизация.
 • Задължителна здравна карта.
 • Строги унифицирани критерии за сключване на договор с НЗОК и използване на обществените фондове, така че с НЗОК да имат право да сключват договор само тези лечебни заведения за болнична помощ, които оказват в пълен обем медицинска помощ по специалностите, за които са получили разрешение според нивото на компетентност, вкл. и спешна.
 • Премахване на клиничните пътеки като мярка за извършената дейност от болничните заведения и преминаване към диагностично-свързани групи, което ще доведе до изискването за комплексно лечение.
 • Продължаване на забраната за приватизация на структуроопределящите болници, както и на тези с изразен социален ефект (в отдалечени и труднодостъпни райони).

 

Лекарствена политика

 • Определяне на диференцирана ставка на ДДС за медикаментите – 0% ДДС за лекарствата, плащани от публичните фондове (НЗОК) и 10-15% за тези, продавани свободно.
 • Осигуряване на безплатни лекарства за деца до 7 години.
 • Осигуряване на безплатно лечение на пенсионерите над 65-годишна възраст за едно основно заболяване.
 • Разширяване участието на държавата както във фармацевтичната промишленост, така и в химико-фармацевтичната, т.е. в разработването и предлагането на пазара на нови лекарства. Това ще даде възможност на държавата, от една страна да намалява разходите за здравеопазване, а от друга – да инвестира в това да има здрава и трудоспособна нация.

 

Организация на здравеопазването

 • Гарантиране на адекватна начална работна заплата за всички, работещи в сферата на здравеопазването, за да спрем „изтичането“ на лекари и медицински сестри от страната.
 • Облекчаване на системата за специализация, така че лечебните заведения да са мотивирани да приемат специализанти.
 • Оптимизиране на разрешителния режим за откриване на дентални практики, включително с оглед създаване на достъп до дентална помощ в малките населени места.
 • Въвеждане на дългосрочна политика на планиране на кадрите в системата на здравеопазването по специалности и като общ брой за период от 15 – 20 години напред.
 • Възстановяване на системата за обучение и квалификация на професионалистите по здравни грижи.
 • Въвеждане на електронно здравно досие, което би осигурило:

- пълен и свободен достъп на пациента до собственото му здравно досие;

- гарантиране на пациента свобода на информиран избор на лекари;

- лесен достъп до здравното досие в случаи на спешност, при лечение извън населеното място и извън страната.

- адекватно участие в световната мрежа за клинични проучвания на нови медикаменти.

 • Подобряване на политиката към хората с увреждания:

- реформиране на системата за медицинска експертиза и грижа за хората с увреждания – насочване на финансовите ресурси към най-нуждаещите се и премахване на злоупотребите – ново определение за инвалидност, съотносима към дадена професия и нов принцип на формиране на ТЕЛК и НЕЛК;

- увеличаване и подобряване на социалното подпомагане за възрастните и хората с увреждания – домове, дневни центрове, асистенти;

- насърчаване на хората с увреждания в активна възраст да упражняват труд, съобразно възможностите си чрез специални програми.

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА, ЕФЕКТИВНО ПРАВОСЪДИЕ

СИГУРНОСТТА НЕ Е ЛУКС, А ОСНОВНО ПРАВО

Ще работим за такава съдебна система, която да създава условия за ефективно разследване, обвинение и правораздаване. Без тях, значителна част от бюджетните и европейски средства ще продължават да влизат в ръцете на мафиотски структури и ще служат за укрепване на задкулисните връзки и зависимости в политиката, правосъдието и медиите.

Ще работим за:

 • Премахване на институцията Велико народно събрание:

- всички конституционни промени, включително и в правосъдната област, да могат да се решават от обикновено Народно събрание, за да може развитието на законодателството безпрепятствено да следва развитието на обществото.

 • Промени в структурата, функциите, правомощията и статута на прокурорите:

- избиране на главния прокурор от Народното събрание или назначаване от президента на републиката за 5 или 7-годишен мандат.

- премахване несменяемостта на прокурорите;

- отмяна на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори;

- създаване на Съвет на прокурорите към главния прокурор от 9 души, чийто състав се избира от апелативните прокуратури, военната прокуратура, специализираната прокуратура и административната прокуратура;

- преобразуване на Националната следствена служба в специализирана разследваща структура към главния прокурор, която да разследва престъпленията корупция, пране на пари, данъчни и банкови престъпления.

 

 • Промяна в модела на съдебната власт:

- намаляване броя на членовете на ВСС на 11 души, както следва: Председател – Председател на ВКС, резервен председател – Председател на ВАС. Членове – 5 съдии с пряк избор от петте апелативни района, 2 съдии с пряк избор от административните съдилища, 2 представители на Народното събрание (един от Комисията по правни въпроси и един от Комисията по бюджет и финанси);

- нов Закон за съдебната власт (за съдилищата);

- оценка на цената на правосъдието, натовареност на съдиите – приемане на нова съдебна карта;

- оптимизиране работата на Съвета за съдебна реформа.

 

 • Повишаване качеството на законодателството:

- да се разширят правомощията на Съвета по законодателство при министъра на правосъдието по отношение на законодателната инициатива на Министерски съвет, както и въвеждане на изискване за задължителни становища по предлагани законопроекти от народни представители. Така, предварителни оценки ще се правят само от министерство на правосъдието;

- приемане на нов Закон за нормативните актове.

 

 • Качествено юридическо образование и продължаващо обучение:

- преглед и намаляване на броя на юридическите факултети в страната;

- специализация по материя на съдиите и въвеждане на минимални стандарти за съдебно обучение.

 

 • Наказателно правораздаване:

- преглед и актуализиране на концепциите за наказателна политика;

- приемане на нов Наказателен кодекс и промени в Наказателно-процесуалния кодекс, съобразно приетата концепция;

- младежко правосъдие - специализация на разследващи и правораздавателни органи.

 

 • Въвеждане на конституционна гаранция за правото на гражданите на справедлив процес и на засилена защита срещу държавата:

- гражданите да могат да обжалват по съдебен ред всички административни актове, които ги засягат.

 • Промяна в изпълнителния процес по Гражданскопроцесуалния кодекс:

- ревизия на съдебното изпълнение – частни и държавни съдебни изпълнители;

- намаляване и премахване на такси – при малки дългове, при спиране на изпълнението по искане на длъжника.

- мерки за защита на длъжника – от колекторски фирми, при свръхзадлъжнялост и т.н.;

- строга дисциплинарна отговорност;

- приемане на Закон за гражданския фалит.

 • Подобряване на достъпа до правосъдие:

- адекватни мерки за изравняване на натовареността на съдилищата;

- недопускане на прибързано прекрояване на съдебната карта – запазване на районните и административните съдилища;

- запазване на работата на Съвета за съдебна реформа към Министерски съвет.

 

УКРЕПВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА

Коалиция АБВ – Движение 21 ще работи за да върне на гражданите контрола върху политиката и властта, за да установим отговорно управление и институции, служещи на хората. Ще работим за:

 • Намаляване до трикратен размер на държавната субсидия за партиите:

- стриктен контрол и прозрачно финансиране на политическия процес;

- ефективно разследване и наказване на корупцията и конфликта на интереси.

 • Избирателна система, съчетаваща мажоритарни и пропорционални листи:

- разширяване на пряката демокрация чрез повече възможности за национална гражданска инициатива.

 • Специфични политики за преодоляване на дискриминацията на жени, както и за насърчаване на младежката активност:

- приемане на Истанбулската конвенция от България;

- борба със „синдрома на стъкления похлупак” за ограничение на професионалните изяви;

- ясно регламентиране и преследване на насилието на (над) жени и деца;

- преодоляване на младежката безработица чрез механизма „гаранция за младежта” и дуално обучение;

- законово регламентиране на доброволчеството и признаването му за стаж;

- целенасочено гражданско образование, обучаващо на активност и насърчаващо участието в обществени каузи и инициативи;

- поддържане на онлайн приемна на народни представители от коалицията;

- прием на ученици и студенти на стаж при народни представители от коалицията;

- обособяване на Фонд „Млади таланти” за подпомагане на надарени деца.

 • Реална децентрализация на властта в общините, която да се съобразява с огромното неравенство в ресурсите, с които разполагат отделните общини, резултат на огромното регионално неравенство. Децентрализацията не трябва да става предпоставка за етническо сепариране на отделни региони:

- оптимизиране на териториално-селищното устройство на страната за обособяване на жизнеспособни общини.

 • Въвеждане на второ ниво на самоуправление на равнището на шестте планови региона.

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШЕН РЕД

СИГУРНИ ГАРАНЦИИ И НЕПРИМИРИМОСТ КЪМ ПРЕСТЪПНОСТТА

Сили за вътрешна сигурност, способни да възвърнат спокойствието и безопасността на всички български граждани

 • Оптимизиране на кадровия и финансов ресурс на МВР:

- обновяване на материално-техническите средства, включително автомобилния парк;

- равномерно разпределение на полицейските сили за пълноценно покритие и на отдалечени и слабо населени селища (райони);

- разширяване и по-стриктно и ясно регламентиране употребата на видеоконтрол.

 • Българска армия, която да гарантира военната ни сигурност - модерна, добре обучена, кадрово и финансово обезпечена:

- подготвена да подпомага населението в справянето с мигрантската криза и борбата с природните бедствия и аварии;

- модернизиране на Българската армия чрез активно подпомагане и стимулиране на родната отбранителна промишленост;

- мотивиране на младите хора за включване в състава на Българската армия и придобиване на умения, необходими за защита на Отечеството.

 • Спешно довършване на защитното съоръжение по българо-турската граница на приемлива цена. Обезпечаване на допълнителни мерки по охраната като видеонаблюдение, термонаблюдение и т.н.
 • Много по-строг контрол върху действията на финансирани отвън организации, особено тези, които имат етнически и религиозен характер. Недопустимо е финансирани от външни сили организации да се ползват за прокарване на чужди на страната интереси.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА

САМОСТОЯТЕЛНА И ВОДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС

 • България – стабилен, предсказуем и надежден съюзник, с ясен глас и позиция при формирането на съюзническата политика.
 • Като член на Европейския съюз и НАТО, България да бъде не само изпълнител на взетите решения, а активно да участва в тяхното формиране и да отстоява специфичните национални интереси.
 • Активно участие в реформата на общата европейска система за убежище:

- постигане на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, така че тежестта да не се поема само от държавите на предна линия и да се избегне риска от превръщането на България в буферна зона;

- засилено сътрудничество в тази насока както с преките ни съседи, така и с партньорите ни от Вишеградската четворка.

 • Съживяване и активизиране на отношенията с нашите съседи и възвръщане на водещата роля на България на Балканите и в Черноморския регион.
 • Външна политика в подкрепа на българската икономика с българската общност в чужбина.
 • Възстановяване и развитие на отношенията с Русия на прагматична и взаимноизгодна основа. Отпадане на санкциите срещу Русия.
 • Възстановяване на отношенията на сътрудничество на България с традиционни партньори от Азия, Африка и Латинска Америка и търсене на нови в тези региони.
 • Поради това, че дистанцията между България и водещите държави в ЕС е най-голяма, а от страната през последните 27 години е „изнесен“ човешки и финансов капитал за десетки милиарди долари, от който са се облагодетелствали развитите западноевропейски държави, започване на преговори за специално третиране и финансиране със средства от европейски фондове на страни като България, с цел намаляване на огромната и нарастваща дистанция между нея и Западна Европа по основни показатели. Сключване на договореност за европейски фонд, който да подпомага завръщането на извлечения човешки капитал от България към развитите страни.

Изтегляне на платформата под формата на PDF

Изтегли като PDF (248.9 KiB)
Top